07 فروردين 1402

تاریخ ارسال: سه شنبه 22 آبان 1397 در 00:00
ف

شهید جلال طالبی دارستانی

نظرات ( )

همسنگران شهیدطالبی دارستانی

1399/04/17 - 12:50

والحق وهوالمحجوب*ومکره مکرالله والله خیرالماکرین*بسمه رب الشهداء*
***************************
پیام تاریخی سردارشهیدجلال طالبی دارستانی،خطاب به تیمسارباقری بعدازدستگیری درماجرای بمباران هواپیماهای آمریکایی به صحرای طبس.
+++++++++++++++++++++++++++++
اگریک تیکه نان خشک بمن تعارف میکردی،بیش ازاینها(ویلاها ی مجلل وپول نقدوطلا وجواهر وماشینهای مدل بالای آمریکایی وآلمانی)ارزش داشت.چون من اگربخواهم براحتی می توانم صاحب مال ومنا ل ومادیات دنیایی شوم.
+++++++++++++++++++++++++++++
درسی وعبرتی راکه سردارشهیدجلال طالبی دارستانی بعدازدستگیری تیمسارباقری درجریان واقعه صحرای طبس وحمله وبمباران هواپیماهای استکبارجهانی،آمریکای جنایتکارومزدوران پلیدوخبیث داخلی امثال ابوالحسن بنی صدروطن فروش خائن وجیره خوران کشورهای سلطه گر،وظالم وستمکار
دادکه تاابددروتاقیامت درس عبرت وآویزه گوش تیمسارباقری وتیمسارمدنی شد.شادی ارواح مطهروتابناک شهیدان خاصه سردارجان برکف وفداکارشهیدمحمدمنتظرقائم که دربمباران هوایی صحرای طبس به دستوربنی صدرملئون وملحدومزدورووطن فروش بیوه زن به شهادت رسید.وسردارمقاوم وقهرمان وحماسه ساز19بهمن1357شهیدجلال طالبی دارستانی وهمسرمحترمه اش بانوفاطمه کرباسیان ورنامخداستی، وهمه والدین سفرکرده وآسمانی شهیدان بویژه پدرومادرسردارشهیدمحمدمنتظرقائم وپدرومادر سرداربی نام ونشان وگمنام شهیدجلال طالبی دارستانی صلوات.

همسنگران شهیدطالبی دارستانی

1399/04/17 - 12:52

والحق وهوالمحجوب*ومکره مکرالله والله خیرالماکرین*بسمه رب الشهداء*
***************************
پیام تاریخی سردارشهیدجلال طالبی دارستانی،خطاب به تیمسارباقری بعدازدستگیری درماجرای بمباران هواپیماهای آمریکایی به صحرای طبس.
+++++++++++++++++++++++++++++
اگریک تیکه نان خشک بمن تعارف میکردی،بیش ازاینها(ویلاها ی مجلل وپول نقدوطلا وجواهر وماشینهای مدل بالای آمریکایی وآلمانی)ارزش داشت.چون من اگربخواهم براحتی می توانم صاحب مال ومنا ل ومادیات دنیایی شوم.
+++++++++++++++++++++++++++++
درسی وعبرتی راکه سردارشهیدجلال طالبی دارستانی بعدازدستگیری تیمسارباقری درجریان واقعه صحرای طبس وحمله وبمباران هواپیماهای استکبارجهانی،آمریکای جنایتکارومزدوران پلیدوخبیث داخلی امثال ابوالحسن بنی صدروطن فروش خائن وجیره خوران کشورهای سلطه گر،وظالم وستمکار
دادکه تاابددروتاقیامت درس عبرت وآویزه گوش تیمسارباقری وتیمسارمدنی شد.شادی ارواح مطهروتابناک شهیدان خاصه سردارجان برکف وفداکارشهیدمحمدمنتظرقائم که دربمباران هوایی صحرای طبس به دستوربنی صدرملئون وملحدومزدورووطن فروش بیوه زن به شهادت رسید.وسردارمقاوم وقهرمان وحماسه ساز19بهمن1357شهیدجلال طالبی دارستانی وهمسرمحترمه اش بانوفاطمه کرباسیان ورنامخداستی، وهمه والدین سفرکرده وآسمانی شهیدان بویژه پدرومادرسردارشهیدمحمدمنتظرقائم وپدرومادر سرداربی نام ونشان وگمنام شهیدجلال طالبی دارستانی صلوات.

سردارشهیدشهیدطالبی دارستانی

1399/04/17 - 12:55

والحق وهوالمحجوب*ومکره مکرالله والله خیرالماکرین*بسمه رب الشهداء*
***************************
پیام تاریخی سردارشهیدجلال طالبی دارستانی،خطاب به تیمسارباقری بعدازدستگیری درماجرای بمباران هواپیماهای آمریکایی به صحرای طبس.
+++++++++++++++++++++++++++++
اگریک تیکه نان خشک بمن تعارف میکردی،بیش ازاینها(ویلاها ی مجلل وپول نقدوطلا وجواهر وماشینهای مدل بالای آمریکایی وآلمانی)ارزش داشت.چون من اگربخواهم براحتی می توانم صاحب مال ومنا ل ومادیات دنیایی شوم.
+++++++++++++++++++++++++++++
درسی وعبرتی راکه سردارشهیدجلال طالبی دارستانی بعدازدستگیری تیمسارباقری درجریان واقعه صحرای طبس وحمله وبمباران هواپیماهای استکبارجهانی،آمریکای جنایتکارومزدوران پلیدوخبیث داخلی امثال ابوالحسن بنی صدروطن فروش خائن وجیره خوران کشورهای سلطه گر،وظالم وستمکار
دادکه تاابددروتاقیامت درس عبرت وآویزه گوش تیمسارباقری وتیمسارمدنی شد.شادی ارواح مطهروتابناک شهیدان خاصه سردارجان برکف وفداکارشهیدمحمدمنتظرقائم که دربمباران هوایی صحرای طبس به دستوربنی صدرملئون وملحدومزدورووطن فروش بیوه زن به شهادت رسید.وسردارمقاوم وقهرمان وحماسه ساز19بهمن1357شهیدجلال طالبی دارستانی وهمسرمحترمه اش بانوفاطمه کرباسیان ورنامخداستی، وهمه والدین سفرکرده وآسمانی شهیدان بویژه پدرومادرسردارشهیدمحمدمنتظرقائم وپدرومادر سرداربی نام ونشان وگمنام شهیدجلال طالبی دارستانی صلوات.