پنج شنبه 11/10/1348 ساعت 03:30
وبلاگ انجمن
شعر / دنیای غریبی است

قانون‌ها را برای قارون ها می نویسند

مجلسها رابرای مجلسی ها به پا می کنند

که درآن ازجان آدمی زاد تا جان آدمی زاد ریخت وپاش می شود

و نایب رئیس مجلس درخبر20:30 اعلام می کند که آقا امروز و فردا ظهور نخواهد کرد

یکی ازنمایندگان خبر از طرحی می دهد که قرار است تا قبل ازظهور تصویب شود

دانشگاه ها را نوادگان زلیخا فتح کرده اند

تا عزیز مصر دستور دهد روی سردر تمام دانشگاه ها بنویسند:

« ورود یوسف ها ممنوع »

ببخشید منظورم توهین نبود به شما

که گل مریم هم دراین باغ کم نیست

ادامه  در

http://shahid-edvardo.blogfa.com/post-2712.aspx