دوشنبه 5/1/1392 ساعت 21:40
اخبار
نمايشگاه هاي بهاييت و وهابيت به زودي ارائه مي گردد

به دنبال توليد نمابشگاه هاي انجمن اسلامي شهيد ادواردو آنيلي ،به زودي  سير نمايشگاهي  بهاييت و وهابيت  جهت ارائه به مراكز و موسسات فرهنگي  آماده مي شود.