پنج شنبه 19/2/1392 ساعت 18:24
اخبار
اخبار مهم انجمن
1-نمايشگاه‌فرقه‌ضاله‌بهائيت‌‌ به‌زودي‌در سايت‌ قرارمي‌گيرد. 2-سيره‌ي زندگي‌امام‌هادي(عليه‌السلام)وسيره‌ي‌امام‌علي(عليه‌السلام)به زودي‌ارادئه‌مي شود. 3-14مجموعه‌از نمايشگاه‌هاي انجمن‌به زبان تايلندي ترجمه‌شد. 4-نزديك به 1000‌‌DVD‌فيلم‌ادواردو‌به 4‌زبان،‌به سراسر دنيا ارسال شد.